Verplaatsingskosten Loodgieter

De naam van een contactpersoon wordt verzameld om in geval van nood een familielid of naaste te contacteren, met als rechtsgrond de noodzaak tot bescherming van de vitale belangen van de uitzendkracht - loodgieter avelgem. Verschillende gegevens zullen bovendien verwerkt worden omwille van een wettelijke verplichting die op de werkgever rust of wanneer de verwerking noodzakelijk en redelijk is om de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (werkgever) of een derde te behartigen.

In sommige gevallen steunt de verwerking van persoonsgegevens op de uitdrukkelijke toestemming van de uitzendkracht - sos loodgieter gent. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden dan personeelsbeheer of loonadministratie worden gebruikt. Indien deze gegevens voor andere doeleinden dan personeelsbeheer en loonadministratie worden gebruikt, dan wordt de uitzendkracht hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht volgens de wettelijke regels.

Deze verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de privacy policy van de klant. De uitzendkracht heeft het recht om gratis inzage te krijgen van de persoonsgegevens die de werkgever over hem verwerkt, evenals waarom de werkgever dit doet, waar de werkgever de gegevens vandaan heeft gehaald en wie de gegevens ontvangt.De uitzendkracht kan van dit recht gebruik wil maken, kan dit schriftelijk of elektronisch aanvragen bij De werkgever verstrekt de gevraagde informatie schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn. Indien de uitzendkracht daarom verzoekt, kan de informatie mondeling worden meegedeeld, op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is (loodgieter veldhoven).

Wanneer de uitzendkracht zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoek, wordt deze informatie op een elektronische wijze bezorgd. In het geval dat de loonfiches elektronisch ter beschikking worden gesteld aan de uitzendkracht dan kan hij deze gegevens op elk ogenblik raadplegen. De uitzendkracht kan vragen om (onjuiste) persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen (opleiding loodgieter).

Loodgieter Boxtel

De uitzendkracht heeft het recht om persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te laten verwijderen. De werkgever gaat op dit verzoek van de uitzendkracht in binnen een redelijke termijn, bijvoorbeeld in de volgende situaties: wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt werden; wanneer de verwerking uitsluitend op de toestemming van de uitzendkracht berustte en deze zijn toestemming intrekt; wanneer de uitzendkracht om gegronde redenen bezwaar maakt tegen de verwerking; wanneer de werkgever niet over een rechtsgrond beschikte om de gegevens te verwerken.

Loodgieter Helssen bv

Leopoldslei 75, 2930 Brasschaat Click here to learn more

De uitzendkracht kan zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de loonadministratie. De uitzendkracht kan de werkgever vragen om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken wanneer hij de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is of de werkgever de gegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden.

Een uitzendkracht heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van de werkgever of een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (loodgieter melsele).Bovendien kan de uitzendkracht steeds een burgerlijke vordering instellen en schadevergoeding vorderen indien hij of zij bijvoorbeeld schade zou lijden als gevolg van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens (loodgieter arendonk). Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de toestemming van de uitzendkracht, mag de uitzendkracht deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Deze beveiliging wordt door hoogtechnologische tools en de kwaliteit van het personeel gegarandeerd. Het personeel is door het beroepsgeheim gebonden. Technische maatregelen Gebruik van virusscans, firewalls, …. Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast Geen onbeveiligde harde schijven Toegangsbeveiliging tot gegevens Encryptie van dataverkeer Geen onbeveiligde back-ups Werken op beveiligde harde schijven waarvan toegang beperkt is per team of persoon Organisatorische maatregelen Welbepaalde personen hebben toegang Procedure voor incidentenbeheer Policy naar uitzendkracht & medewerkers Opleiding voor uitzendkracht & medewerkers Vertrouwelijkheidsclausules Kandidaatportalen zijn voorzien om de uitzendkracht de mogelijkheid te bieden de verwerkingen van persoonsgegevens te bepalen.

Loodgieter Grobbendonk

De uitzendkracht mag de verwerkingsverantwoordelijke, of de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke steeds contacteren om zijn rechten uit te oefenen of bijkomende informatie te vragen. In voorkomend geval, zal de functionaris voor gegevensbescherming toezien op de naleving van de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van kandidaat-uitzendkrachten worden 3 jaar na de eerste inschrijving bijgehouden - radiator vervangen loodgieter.

De persoonsgegevens van uitzendkrachten die effectief bij Agilitas Group gewerkt hebben, worden 5 jaar bijgehouden na het afsluiten van het laatste contract - loodgieter begijnendijk. Na het verstrijken van de termijn van 5 jaar wordt de uitzendkracht opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek om desgewenst toestemming te geven indien hij/zij nog langer in de database wil behouden blijven, onverminderd wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen of verjaringstermijnen die de bewaring van het personeelsdossier of een deel van het personeelsdossier gedurende een langere periode in de organisatie verplichten of noodzaken, bijvoorbeeld voor of naar aanleiding van een rechtsvordering.Deze personen hebben de gegevens redelijkerwijze nodig uit hoofde van hun taak of voor de behoefte van de dienst. De onderneming voorziet in een systeem van beperkte toegang en een passend beveiligingsniveau. De persoonsgegevens van de uitzendkracht worden gebruikt door de ondernemingen die deel uitmaken van de Agilitas Group en de verbonden onderneming Ergoflex.

Sommige persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden: De payrollinformatie wordt zowel aan ons sociaal secretariaat Acerta doorgegeven voor de loonadministratie als aan de bevoegde overheidsinstanties op grond van wettelijke verplichtingen (bv (loodgieter lembeke). Belgische en/of buitenlandse gerechtelijke diensten, politiediensten en socialezekerheidsinstanties); De nodige inlichtingen worden aan provider doorgegeven voor het toekennen van maaltijdcheques en/of ecocheques Edenred; Naam, voornaam, adres en functie worden doorgegeven aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPW) Attentia Preventie & Bescherming opdat deze naar behoren zijn taken kan uitoefenen; Naam, voornaam, adres en functie worden doorgegeven aan Certimed opdat deze naar behoren zijn taken kan uitoefenen; Naam, voornaam, adres, functie en arbeidsrisico worden doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappij Ethias voor het verzekeren van het risico op arbeidsongevallen; Naam, voornaam, adres en bankrekeningnummer aan multibank Isabel met het oog op het uitbetalen van de lonen, kosten, … Naam, voornaam, curriculum vitae kunnen verspreid worden via de kandidatendatabank naar de potentiële werkgevers/gebruikers van de uitzendkrachten; Naam, voornaam en eventueel het rijksregisternummer, voor de tijdsregistratie, worden doorgegeven aan de klanten van Agilitas Group ingeval daar arbeidsprestaties worden aangevat.

In uitzonderlijke omstandigheden worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden, voor de uitoefening van hun opdracht, zoals accountants, consultants en advocaten in het kader van fiscale en/of juridische ondersteuning, onderzoekers en ICT-dienstverleners - pinxten loodgieter. Deze derden verwerken in opdracht van de werkgever persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Er wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten met bovenstaande verwerkers opdat o.

Navigation

Home

Latest Posts

Loodgieter Beersel

Published Jul 12, 23
9 min read

Loodgieter Boom

Published Jul 11, 23
2 min read

Loodgieter Emblem

Published Jul 03, 23
9 min read